Fyzika sekundaStáhněte si prezentace kliknutím pravého tlačítka a výběrem Uložit odkaz jako (či podobné volby - záleží na konkrétním prohlížeči). Prezentace jsou určeny pro MS PowerPoint XP, v jiném programu (Open Office a pod.) nezaručuji plnou funkčnost.Přednášky 1. pololetíFyzII_1pol_01.ppt
   -  Úvod; fyzika v kontextu přírodních věd; matematický model; experimentální a teoretická fyzika
FyzII_1pol_02.ppt
   -  Fyzika od pěstního klínu k Newtonovi
FyzII_1pol_03.ppt
   -  Pohyby na nebeské klenbě; geocentrická soustava; heliocentrická soustava
FyzII_1pol_04.ppt
   -  Druhy pohybu; rovnoměrný přímočarý pohyb; veličiny, značky a jednotky dráhy, času a rychlosti; definice a definiční vztah rychlosti
FyzII_1pol_05.ppt
   -  Znázornění rovnoměrného přímočarého pohybu tabulkou a grafem
FyzII_1pol_06.ppt
   -  Výpočty a úlohy na rovnoměrný přímočarý pohyb; sestavování a řešení pohybových rovnic
FyzII_1pol_07.ppt
   -  Znázornění pohybu velikostí a směrem rychlosti; rychlost jako vektorová veličina
FyzII_1pol_08.ppt
   -  Pojem vztažné soustavy; pojem souřadného systému
FyzII_1pol_09.ppt
   -  Skládání rychlostí na přímce
FyzII_1pol_10.ppt
   -  Skládání rychlostí v různých směrech; rovnoběžníkové pravidlo
FyzII_1pol_11.ppt
  Záznam - volný pád kladiva a pírka ve vakuu na Měsíci
   -  Nerovnoměrný přímočarý pohyb; průměrná rychlost; dráha při rovnoměrně zrychleném přímočarém pohybu; odvození závislosti dráhy na čase při rovnoměrně zrychleném pohybuPřednášky 2. pololetí


FyzII_2pol_01.ppt
   -  Síla a její působení; Fyzikální popis síly; 1. a 2. Newtonův zákon; Jednotka síly; Měření síly
FyzII_2pol_02.ppt
   -  Skládání sil
FyzII_2pol_03.ppt
   -  Smykové tření; valivý odpor
FyzII_2pol_04.ppt
  Videopokus - existence atmosférického tlaku
  Videopokus - přečerpávání kapaliny
  Videopokus - závislost bodu varu vody na atmosférickém tlaku
  Záznam - chování vody ve stavu beztíže
   -  Mechanika kapalin a plynů; Tlak; Pascalův zákom; Hydraulická zařízení
FyzII_2pol_05.ppt
  Videopokus - Archimedův zákon v kapalinách
  Videopokus - Archimedův zákon v plynech
   -  Archimedův zákon; Vztlaková síla
FyzII_2pol_06.ppt
   -  Spojené nádoby; kapalinový manometr; atmosférický tlak; Torricelliho pokus; Aerostatická vztlaková síla


Pozn.: prezentace neobsahují animace, jejichž šíření po internetu by bylo nelegální. Veškeré použité filmy jsou k nahlédnutí u V. Pospíšila, kabinet "Alchymie".